INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju z siedzibą pod adresem 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8 – zwany dalej SZPITALEM.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej niezbędnej do realizacji celów SZPITALA (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) oraz wynikających z:
  1. przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  4. przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, sposobu jej przetwarzania oraz wzorów określonych rodzajów dokumentacji medycznej,
  5. przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych,
  6. przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do realizacji usługi medycznej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z ww. przepisów
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w ww. przepisach oraz nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy informatyczne po spełnieniu warunków wymaganych przepisami prawa.
 6. Jako administrator Pani/Pana danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych. Może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 7. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego jakim jest UODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 0413780943; e-mail iod@szpitalwojskowy.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej.