Nowe zabiegi

Nowe zabiegi
w 21Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym
SP ZOZ w Busku-Zdroju

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zorientowanej na innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. wirtualną rzeczywistość, zrobotyzowane urządzenia oraz obiektywizację prowadzonej terapii, która wpisuje się w trendy
nowoczesnej, światowej rehabilitacji.

BalanceTutor – jedyny na świecie system do kompleksowej analizy i treningu perturbacji posturalnych. To bieżnia z perturbacjami, która jest innowacyjnym sposobem dla ćwiczenia kontroli postawy i treningu równowagi. Urządzenie składa się z bieżni zamontowanej na ruchomej platformie. Platforma porusza się na boki, do przodu i do tyłu symulując poślizg i ruch zarówno w trakcie chodu jak i stania. BalanceTutor  to unikalna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Pozwala terapeucie na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowany sposób. Zastosowana zaawansowana technologia pozwala na kontrolowania ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio-tylnim oraz na boki zarówno w momencie gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub biegu, umożliwiając trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się będzie terapeuta. Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.

BalanceTutor to jedyny system rehabilitacyjny, który opiera się na zaawansowanej i opatentowanej bieżni wywołującej perturbacje, posiadającej dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz szereg gier motywacyjnych.

Balance Tutor oo innowacyjna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych oraz jako profilaktyka upadków.

Pozwala terapeucie na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizg lub przewracanie się w kontrolowany sposób. Zastosowana zaawansowana technologia pozwala na kontrolowaniu ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio- tylnym oraz na boki. W momencie gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub biegu, umożliwia trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się będzie terapeuta . Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.

System G-EO

System G-EO to zrobotyzowane urządzenie tzw. III generacji do reedukacji (nauki od nowa) chodu, w którym funkcję napędową pełnią podstawy stóp urządzenia, co daje pacjentowi dodatkowe sprzężenie zwrotne–dosłownie „czuje” on interakcję z podłożem. Biorąc pod uwagę stopień dysfunkcji kończyn dolnych (porażenie, niedowład) na urządzeniu można pracować zarówno biernie (urządzenie wykonuje ruch w cyklach chodu za pacjenta), czynnie (pacjent musi zainicjować ruch i prowadzić ciągłą interakcję z urządzeniem) oraz w trybie aktywnej asysty (urządzenie reaguje na ruch pacjenta).
Podczas 30 minut treningu z Geo-System z dynamicznym odciążeniem ciała pacjent wykonuje średnio około 300–400 kroków, porównując w tym samym czasie w terapii konwencjonalnej średnio od 50-100 kroków. Dobór parametrów treningu dla każdego pacjenta jest indywidualny i poprzedzony kwalifikacją do treningu, której dokonuje fizjoterapeuta.

­­‍ 

Ekso GT

Ekso GT  bioniczny egzoszkielet (zaliczany do robotów i aktywnych ortez) to urządzenie do reedukacji chodu. Chód w EKSO GT zbliżony jest do naturalnego, zapewnia prawidłowe obciążenie kończyn dolnych i pracę ciała zgodnie ze wzorcami chodu.

Ta innowacyjna metoda rehabilitacji dedykowana jest pacjentom z niedowładem czy porażeniem mięśni kończyn dolnych w przebiegu: udaru mózgu, SM, choroby Parkinsona, MPD, urazu czaszkowo–mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego (do poziomu C5 w przypadku uszkodzenia niecałkowitego i do poziomu C7 przy uszkodzeniu całkowitym). Urządzenie Ekso wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, przez co umożliwia pacjentom z porażeniem całkowitym i z minimalną sprawnością przedramion wstawanie i chodzenie, ponownie uczy pacjenta prawidłowych wzorców chodu. Dobór parametrów treningu dla każdego pacjenta jest indywidualny i poprzedzony kwalifikacją do treningu, której dokonuje fizjoterapeuta.

Platforma balansowa SIGMA

Platforma balansowa SIGMA to nowoczesne urządzenie do treningu równowagi i propriocepcji. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnych m.in. za kontrolę równowagi. Oprogramowanie platformy SIGMA pozwala na: ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, biofeedback–akustyczną i wizualną informację zwrotną dla pacjenta w trakcie ćwiczeń, pełną archiwizację danych uzyskanych w trakcie oceny pacjentem oraz treningu. Dobór parametrów do ćwiczeń wynika z indywidualnych potrzeb i deficytów w zakresie kontroli nerwowo–mięśniowej pacjenta. Platforma Sigma jest szczególnie użyteczna w prewencji urazów i upadków oraz rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Jej zaletą jest możliwość prowadzenia ćwiczeń w pozycji siedzącej.

Platforma stabilometryczna ALFA

Platforma stabilometryczna ALFA służy do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. i za kontrolę równowagi. Platforma Alfa jest szczególnie użyteczna w prewencji urazów i upadków oraz rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii. Ćwiczenia odbywają się w atrakcyjnej formie gier komputerowych. Urządzenie pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, z dysfunkcjami mięśniowymi. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach i skręceniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciu stawu biodrowego.

Platforma dynamograficzna GAMMA

Platforma dynamograficzna GAMMAto nowoczesna dwupłytowa platforma do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych umożliwiająca zarówno ocenę jak i trening pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała lub w prewencji urazów i upadków. Ukierunkowanie działań w celu przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo mięśniowego, czy stymulowanie naturalnej równowagi, pozwala na trenowanie również sportowców czy żołnierzy wykonujących określone zadania bojowe wymagające dobrej koordynacji i równowagi.
Trening prowadzony jest z audio-wizualnym biofeedbackiem (sprzężeniem zwrotnym) w rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem atrakcyjnych gier video. Biofeedback umożliwia pacjentowi prawidłowe obciążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała. Atrakcyjna forma ćwiczeń w postaci gry, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, skupianie uwagi itp. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia archiwizowanie przebiegu prowadzonej oceny pacjenta oraz treningu i ich analizę na każdym etapie pracy z pacjentem.

Bieżnia Zebris FDM

Bieżnia Zebris FDMto innowacyjne urządzenie służące do obiektywnej oceny i treningu zaburzonej funkcji chodu oraz postawy z zastępczą informacją zwrotną. Ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg. Zasada działania bieżni oparta jest o czujniki rejestrujące obciążenie przypadające na daną powierzchnię. Parametry są rejestrowane a następnie zapisywane w formie wykresów. Podczas terapii, prawidłowy wzorzec chodu wyświetlany jest bezpośrednio na pasie bieżni, co ułatwia pacjentowi wykonanie ruchu. Atrakcyjna forma ćwiczeń motywuje pacjenta do aktywnego udziału w zabiegach.

Balance System SD

Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa to urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji kończyn i tułowia. Platforma przeznaczona jest do obiektywnej oceny różnych elementów propriocepcji ,równowagi i stabilności oraz określenia symetrii obciążenia pomiędzy np. prawą i lewą kończyną dolną. Ćwiczenia na niestabilnym podłożu platformy, stymulują mechanoreceptory (receptory czucia głębokiego tzw. proprioreceptory) w krańcowych zakresach ruchu w stawie, pobudzają informację aferentną, niezbędną do wywołania napięcia odpowiednich grup mięśniowych co zwiększa stabilność stawów i równowagę pacjenta. Dobór stopnia trudności ćwiczenia–niestabilności podłoża, jest indywidualny dla każdego pacjenta. Dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna (biofeedback) jest ważnym elementem procesu reedukacji nerwowo–mięśniowej oraz kontroli postawy i równowagi.