Zgłaszanie skarg i wniosków

Dyrektor 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki i piątki w godzinach od 11:00 do 12:00 oraz w czwartki od 11:00 do 13:00.

W celu zmiany wyznaczonego terminu proszę zgłaszać przybycie w dni robocze do godziny 15:00 w Sekretariacie Dyrektora lub telefonicznie – nr tel. wew. 220 lub 41 378 0 220.

W przypadku nieobecności Dyrektora Szpitala, skargi lub wnioski przyjmowane są przez Zastępcę Dyrektora ds. Logistyczno-Administracyjnych lub inną wyznaczoną osobę.

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Na podstawie treści § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)