Ogłoszenie o planowanym brakowaniu /niszczeniu/ dokumentacji medycznej z 2003 roku.

Dyrektor 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. Dz.U 2014 r. Poz. 1508 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania § 61. /Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w § 7 pkt 2, za pokwitowaniem/ zamierza dokonać zniszczenia historii chorób pacjentów, którzy leczyli się w naszym Szpitalu w 2003 roku.

W związku z powyższym informuję, iż wszystkie osoby zainteresowane i upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej pacjentów leczących się w Szpitalu w ww. okresie mają możliwość złożenia wniosku o wydanie im tej dokumentacji.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać osobiście bądź listownie na adres:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

28-100 Busko-Zdrój

ul. gen. F. Rzewuskiego 8

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.04.2024 roku

Bliższych informacji udziela sekretariat tel. 41 378 02 20 (w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.30)

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ