Deklaracja dostępności

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpitalwojskowy.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalwojskowy.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z wymienionych poniżej powodów:

Brak opisów zdjęć, opisów linków, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-12-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane teleadresowe:
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
W sprawach dotyczących dostępności cyfrowej należy kontaktować się ze specjalistą ds. promocji i działalności kulturalnej tel.: +48 3780197.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych:
1 pochylnie / podjazdy ułatwiające wejście do budynku
2 drzwi wejściowe do budynku automatycznie otwierane
3 windy
4 w tym windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
5 pokoje / pokoje z łazienkami przystosowane dla osób niepełnosprawnych
6 łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych
7 posadzki antypoślizgowe
Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Najnowsze aktualności

Dane wpisu

  • Autor: Zbigniew Czapla
  • Data: 31-03-2020
  • Tagi: