Regulamin korzystania z dostępu do internetu w 21Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju

§1 Postanowienia ogólne

1. Pacjenci Szpitala mogą korzystać z sieci komputerowej służącej do połączenia z siecią Internet z szybkością do 10Mb/s pobieranie i do 5Mb/s wysyłanie. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

2. Warunkiem korzystania z Internetu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Połączenie jest możliwe po podaniu hasła. Aktualne hasło można uzyskać w Recepcji.

4. Ruch w sieci Internet jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany w zakresie wymaganym przez prawo.

5. Pacjenci, korzystający z sieci Internet - użytkownicy, mają obowiązek stosowania się do zaleceń Szpitala dotyczących bezpieczeństwa i sprawnego działania sieci Internet.

§2 Wyłączenia odpowiedzialności Szpitala

1. Szpital nie odpowiada za brak dostępu do Internetu we wszystkich wyznaczonych miejscach, ani za obniżenie przepustowości łącza. Niniejsze wyłączenie dotyczy wszelkich szkód oraz utraconych korzyści jakie mogłyby być następstwem braku dostępu do Internetu na odpowiednim poziomie oraz ujawnienia danych przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.

2. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.

3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieciową Szpitala.

§3 Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci Internet do celów sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z dostępu do Internetu, Szpital ma prawo do zablokowania całkowitego dostępu do Internetu.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Internet, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

5. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

§4 Postanowienia końcowe

1. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach i z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Szpitala szpitalwojskowy.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

4. W przypadku problemów z połączeniem do internetu prosimy o zgłoszenie pracownikowi recepcji bezpośrednio lub telefonicznie pod nr wew. 200 (bezpłatnym).