Zasady kierowania i przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”:

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala.
Do wystawiania skierowań do leczenia w oddziale rehabilitacyjnym upoważnieni są lekarze nw. oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:  rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

1.Wymagane dokumenty do przyjęcia pacjenta na oddział rehabilitacji naszego szpitala:

a) kod e-skierowania do Szpitala do oddziału rehabilitacji wystawione przez ww. lekarzy w oryginale (zawierające między innymi: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego)

b) kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.

c) dokumenty pacjent składa osobiście lub listownie na adres naszego Szpitala:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo –Rehabilitacyjny

ul. Gen. Rzewuskiego 8

28-100 Busko-Zdrój

2. Dokumentacja o której mowa w pkt.1 podlega rejestracji w Dziale Obsługi Pacjenta i przekazaniu do Zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć celem przeprowadzenia jej analizy, czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do odpowiedniej kategorii medycznej.

3.Po czynnościach wyżej opisanych, dokumentacja jest

a) jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.

b) jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.

4.  Żołnierze zawodowi w służbie czynnej.

5.Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, a od 01.07.2018 r. niepełnosprawni znacznego stopnia.

6. Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt.4 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.

7. Pozostali pacjenci spełniający kryteria medyczne, o których mowa w pkt. 5, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

8. Pacjenci niespełniający kryteriów medycznych wymienionych w pkt. 5, a zakwalifikowani do leczenia i posiadający uprawnienia do leczenia poza kolejnością będą przyjmowani w następnej kolejności.

9. Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia po wymienionych w pkt. 5, 6 i 7.

10. Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości na miesiąc przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

11. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Podstawa prawna

  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522 z późn. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

  • Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

  • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 09.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 932)

Informacje dodatkowe

1. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (tj. pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala ).

2. Aktualnie realną szansę na przyjęcie do naszego Szpitala w dającym się określić przypuszczalnym terminie na ww. świadczenie medyczne mają pacjenci, o których mowa w pkt. 5, 6, 7.

3. W ramach zawartej umowy z NFZ na ww. świadczenie 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.

4. W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala bezpośrednio po wypisie.

5. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.

6. O zmianie adresu, czy numeru telefonu do kontaktu należy niezwłocznie powiadomić pracowników Działu Obsługi Pacjenta.

7. Informacje udzielane są w Dziale Obsługi Pacjenta – tel.: +48 45 95 95 200 (w dni robocze w godz. 700 ÷ 1400);