Kinezyterapia jest działem fizjoterapii zajmującym się leczeniem ruchem (gr. kinesis – ruch, terapia–leczenie) czyli gimnastyką leczniczą  (ćwiczeniami  usprawniającymi). Kinezyterapia stosowana jest w wielu dziedzinach medycyny jako profilaktyka schorzeń lub uzupełnienie terapii.

 

Kinezyterapia ogólnousprawniająca - zabieg z zakresu kinezyterapii prowadzony w grupach na sali gimnastyki zespołowej w celu poprawy kondycji ruchowej pacjentów, gibkości oraz siły i wytrzymałości mięśniowej. Gimnastyka zespołowa ma formę ścisłą, ale w trakcie zajęć fizjoterapeuta uwzględnia indywidualne możliwości ćwiczących.

 DSC 0562 DSC 0572 DSC 0574 DSC 0577

Basen rehabilitacyjny - gimnastyka w basenie rehabilitacyjnym - zabieg z zakresu kinezyterapii ogólnousprawniającej polegający na prowadzeniu grupowych ćwiczeń w wodzie o temp. 30 - 32 °C. Dzięki właściwościom takim jak: siła wyporu, ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne, lepkość, spójność i temperatura wody - środowisko wodne stwarza optymalne warunki do prowadzenia ćwiczeń. Podczas zajęć w basenie uzyskuje się znaczną poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej związaną z rozluźnieniem mięśni na skutek działania czynnika odciążającego i pozornej utraty masy ciała.  Zmniejszenie odczuć bólowych podczas wykonywania ćwiczeń jest wynikiem działania czynnika termicznego powodującego obniżenie napięcia mięśni oraz obniżenie pobudliwości układu nerwowego. Ciśnienie hydrostatyczne wody ma wpływ na układ oddechowy przez zwiększenie ucisku na klatkę piersiową i jamę brzuszną, utrudniając wdech, a wspomagając wydech. Ćwiczenia w wodzie są często etapem przygotowującym pacjenta do dalszej terapii w środowisku suchym.

 

Gimnastyka indywidualna - zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na stosowaniu ćwiczeń, które mają na celu odbudowę siły mięśniowej, przywrócenie prawidłowych zakresów ruchu oraz poprawę koordynacji i równowagi. Program rehabilitacji dostosowuje się indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta poprzez odpowiedni dobór rodzaju i tempa ćwiczeń. W pracy indywidualnej stosowany jest sprzęt tradycyjny - UGUL oraz nowoczesne urządzenia do ćwiczeń: Minivector, Flextensor, Dynaback, Armtensor, Vector Up, Minitalus, w których tradycyjny opór dozowany przez system bloczkowo-ciężarkowy zastąpiony został oporem elastycznym. W ramach gimnastyki indywidualnej wykorzystuje się również urządzenia pozwalające na odtwarzanie utraconego ruchu w oparciu o informację zwrotną (biofeedback) - Prima Doc, platforma stabilometryczna Tecno Body.

 

Metoda PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie) - zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na torowaniu tj. ułatwianiu przepływu informacji poprzez pobudzenie receptorów czucia głębokiego i powierzchownego. Metoda jest oparta na podstawach neurofizjologicznego rozwoju ruchowego człowieka i ruchach wykonywanych w życiu codziennym czyli wielopłaszczyznowych, wieloosiowych, w płaszczyznach skośnych z elementami rotacji. Pacjent mobilizowany jest do wykonania świadomie ruchu czynnego, a terapeuta wspomaga te działania elementami torującymi (ułatwiającymi) takimi jak: rozciągnięcie mięśni i elementów okołostawowych, opór optymalny, nacisk, ciąg i odpowiedni chwyt. Metoda daje możliwość usprawniania utraconej funkcji bez względu na czas jaki upłynął od jej wystąpienia. Terapia zajęciowa - przywrócenie sprawności fizycznej a w przypadku zmian nieodwracalnych  wyrobienie funkcji zastępczych. Wprowadzenie odpowiednich metod i technik terapii odbywa się w oparciu o diagnozę lekarską, istniejące deficyty oraz indywidualne potrzeby pacjenta. Terapeuta w pracy z pacjentami może  zastosować następujące rodzaje terapii: arteterapię (rysunek, malarstwo, papieroplastyka, makrama), socjoterapię (terapia ruchem, rekreacja),ergoterapię dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo). Popularną i lubianą przez naszych pacjentów techniką terapii zajęciowej jest origami modułowe (sztuka składania papieru, w której powstające modele, przeważnie bryły geometryczne, zbudowane są z wielu zwykle identycznych elementów-modułów).

 DSC 0621+ crop DSC 0622+ crop DSC 0642+ crop

Biomechaniczna stymulacja mięśni (BMS) - zabieg z zakresu kinezyterapii wykorzystujący drgania biomechaniczne o odpowiednio dobranej amplitudzie i częstotliwości od 15 do 35 Hz generowane przez urządzenia typu: platforma Bestvibe, Multiswing, Miniswing. Mechaniczna oscylacja o odpowiednio dobranej częstotliwości i rodzaju drgań (wertykalne, diagonalne), powoduje silną zewnętrzną stymulację w formie rytmicznej fali drgań na rozciągnięty mięsień co prowadzi do wzdłużnych wibracji włókna mięśniowego. Drgania w zależności od stanu pacjenta mogą mieć działanie ogólne (przenoszone za pomocą platformy Bestvibe na cały organizm) lub miejscowe (przenoszone na wybraną okolicę za pomocą urządzeń Multiswing, Miniswing). 15 minut treningu metodą BMS zastępuje 90 minut treningu tradycyjnego (aerobowego).

 

Metoda Mc Kenzie - zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na diagnozowaniu i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa pochodzenia mechanicznego. Celem terapii jest zniesienie dolegliwości bólowych, przywrócenie pełnej funkcji kręgosłupa, zapobieganie nawrotom choroby, profilaktyka oraz edukacja pacjenta co do sposobu wykonywania czynności dnia codziennego.

 DSC 0636 DSC 0640

Metoda S-E-T (Slight Exercise Therapy) obecnie NEURAC - metoda ćwiczeń w podwieszeniu - zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na wykorzystaniu urządzeń TERAPII MASTER (REDCORD) (pasów, elastycznych podwieszek) dających możliwość zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem, sensomotorycznych, stabilizujących w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych. Zaletą metody jest możliwość zindywidualizowania stopnia trudności ćwiczeń biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta, tak aby były one wykonywane ze znacznym wysiłkiem, jednocześnie prawidłowo i bez odczuwania bólu.

 DSC 0624 DSC 0626

Platforma TECNOBODY - urządzenie TecnoBody PRO-KIN do oceny i treningu równowagi statycznej (stabilometrycznej) oraz dynamicznej; propriocepcji i stabilności. Trening na platformie Tecnobody rozpoczyna się od ćwiczeń równowagi statycznej (na podłożu stabilnym), a następnie można przejść do treningu równowagi dynamicznej (na podłożu niestabilnym). Podczas treningu terapeuta dobiera pacjentowi odpowiedni program zadaniowy, który jest wyświetlany na monitorze komputera. Pacjent poprzez kontrolę wzrokową reaguje na wyświetlane zadania. Dostępna dla pacjenta informacja zwrotna, motywuje go do pełnego zaangażowania w ćwiczenia i jest niezbędnym elementem w reedukacji nerwowo – mięśniowej utraconej funkcji.  Oprogramowanie platformy daje możliwość archiwizacji danych i analizy statycznej uzyskanych wyników, graficzną prezentację testu oraz wyboru gotowych programów terapeutycznych dla potrzeb treningu równowagi.

 

TERGUMED SYSTEM - zabieg z zakresu kinezyterapii miejscowej polegający na wykorzystaniu pięciu stanowisk diagnostyczno-treningowych do testów i treningu mięśni odpowiedzialnych za stabilizację i pracę kręgosłupa. Każde urządzenie wyposażone jest w czujnik, moduł pomiarowy oraz laptop. Metoda Tergumed opiera się na koncepcji „przez test do treningu”. Test w sposób obiektywny ocenia: maksymalną siłę, deficyt mięśniowy, ruchomość kręgosłupa. Wyniki testu porównywane są z wynikami grupy referencyjnej i automatycznie tworzony jest indywidualny plan treningu. System daje możliwość przeprowadzenia dwóch rodzajów treningu (trening izometryczny i trening izotoniczny).

DSC 0580+ crop DSC 0587+ crop DSC 0588 DSC 0607

Nowe zabiegi w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zorientowanej na innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. wirtualną rzeczywistość, zrobotyzowane urządzenia oraz obiektywizację prowadzonej terapii, która wpisuje się w trendy nowoczesnej, światowej rehabilitacji.

BalanceTutor - jedyny na świecie system do kompleksowej analizy i treningu perturbacji posturalnych. To bieżnia z perturbacjami, która jest innowacyjnym sposobem dla ćwiczenia kontroli postawy i treningu równowagi. Urządzenie składa się z bieżni zamontowanej na ruchomej platformie. Platforma porusza się na boki, do przodu i do tyłu symulując poślizg i ruch zarówno w trakcie chodu jak i stania. BalanceTutor  to unikalna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Pozwala terapeucie na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowany sposób. Zastosowana zaawansowana technologia pozwala na kontrolowania ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio-tylnim oraz na boki zarówno w momencie gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub biegu, umożliwiając trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się będzie terapeuta. Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.

BalanceTutor to jedyny system rehabilitacyjny, który opiera się na zaawansowanej i opatentowanej bieżni wywołującej perturbacje, posiadającej dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz szereg gier motywacyjnych.

Balance Tutor oo innowacyjna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych oraz jako profilaktyka upadków.

Pozwala terapeucie na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizg lub przewracanie się w kontrolowany sposób. Zastosowana zaawansowana technologia pozwala na kontrolowaniu ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio- tylnym oraz na boki. W momencie gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub biegu, umożliwia trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się będzie terapeuta . Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.

 

System G-EO - to zrobotyzowane urządzenie tzw. III generacji do reedukacji (nauki od nowa) chodu, w którym funkcję napędową pełnią podstawy stóp urządzenia, co daje pacjentowi dodatkowe sprzężenie zwrotne–dosłownie „czuje” on interakcję z podłożem. Biorąc pod uwagę stopień dysfunkcji kończyn dolnych (porażenie, niedowład) na urządzeniu można pracować zarówno biernie (urządzenie wykonuje ruch w cyklach chodu za pacjenta), czynnie (pacjent musi zainicjować ruch i prowadzić ciągłą interakcję z urządzeniem) oraz w trybie aktywnej asysty (urządzenie reaguje na ruch pacjenta). Podczas 30 minut treningu z Geo-System z dynamicznym odciążeniem ciała pacjent wykonuje średnio około 300–400 kroków, porównując w tym samym czasie w terapii konwencjonalnej średnio od 50-100 kroków. Dobór parametrów treningu dla każdego pacjenta jest indywidualny i poprzedzony kwalifikacją do treningu, której dokonuje fizjoterapeuta.

­­‍ 

 

Ekso GT bioniczny egzoszkielet (zaliczany do robotów i aktywnych ortez) to urządzenie do reedukacji chodu. Chód w EKSO GT zbliżony jest do naturalnego, zapewnia prawidłowe obciążenie kończyn dolnych i pracę ciała zgodnie ze wzorcami chodu.

Ta innowacyjna metoda rehabilitacji dedykowana jest pacjentom z niedowładem czy porażeniem mięśni kończyn dolnych w przebiegu: udaru mózgu, SM, choroby Parkinsona, MPD, urazu czaszkowo–mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego (do poziomu C5 w przypadku uszkodzenia niecałkowitego i do poziomu C7 przy uszkodzeniu całkowitym). Urządzenie Ekso wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, przez co umożliwia pacjentom z porażeniem całkowitym i z minimalną sprawnością przedramion wstawanie i chodzenie, ponownie uczy pacjenta prawidłowych wzorców chodu. Dobór parametrów treningu dla każdego pacjenta jest indywidualny i poprzedzony kwalifikacją do treningu, której dokonuje fizjoterapeuta.

 

Platforma balansowa SIGMA to nowoczesne urządzenie do treningu równowagi i propriocepcji. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnych m.in. za kontrolę równowagi. Oprogramowanie platformy SIGMA pozwala na: ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, biofeedback–akustyczną i wizualną informację zwrotną dla pacjenta w trakcie ćwiczeń, pełną archiwizację danych uzyskanych w trakcie oceny pacjentem oraz treningu. Dobór parametrów do ćwiczeń wynika z indywidualnych potrzeb i deficytów w zakresie kontroli nerwowo–mięśniowej pacjenta. Platforma Sigma jest szczególnie użyteczna w prewencji urazów i upadków oraz rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Jej zaletą jest możliwość prowadzenia ćwiczeń w pozycji siedzącej.

 

Platforma stabilometryczna ALFA służy do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. i za kontrolę równowagi. Platforma Alfa jest szczególnie użyteczna w prewencji urazów i upadków oraz rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii. Ćwiczenia odbywają się w atrakcyjnej formie gier komputerowych. Urządzenie pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach, udarach, a także chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, z dysfunkcjami mięśniowymi. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach i skręceniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciu stawu biodrowego.

 

Platforma dynamograficzna GAMMA - to nowoczesna dwupłytowa platforma do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych umożliwiająca zarówno ocenę jak i trening pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała lubprewencji urazów i upadków. Ukierunkowanie działań w celu przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo mięśniowego, czy stymulowanie naturalnej równowagi, pozwala na trenowanie również sportowców czy żołnierzy wykonujących określone zadania bojowe wymagające dobrej koordynacji i równowagi. Trening prowadzony jest z audio-wizualnym biofeedbackiem (sprzężeniem zwrotnym) w rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem atrakcyjnych gier video. Biofeedback umożliwia pacjentowi prawidłowe obciążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała. Atrakcyjna forma ćwiczeń w postaci gry, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, skupianie uwagi itp. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia archiwizowanie przebiegu prowadzonej oceny pacjenta oraz treningu i ich analizę na każdym etapie pracy z pacjentem.

 

Bieżnia Zebris FDM - to innowacyjne urządzenie służące do obiektywnej oceny i treningu zaburzonej funkcji chodu oraz postawy z zastępczą informacją zwrotną. Ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg. Zasada działania bieżni oparta jest o czujniki rejestrujące obciążenie przypadające na daną powierzchnię. Parametry są rejestrowane a następnie zapisywane w formie wykresów. Podczas terapii, prawidłowy wzorzec chodu wyświetlany jest bezpośrednio na pasie bieżni, co ułatwia pacjentowi wykonanie ruchu. Atrakcyjna forma ćwiczeń motywuje pacjenta do aktywnego udziału w zabiegach.

 

Balance System SD – dynamiczna platforma balansowa to urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji kończyn i tułowia. Platforma przeznaczona jest do obiektywnej oceny różnych elementów propriocepcji ,równowagi i stabilności oraz określenia symetrii obciążenia pomiędzy np. prawą i lewą kończyną dolną. Ćwiczenia na niestabilnym podłożu platformy, stymulują mechanoreceptory (receptory czucia głębokiego tzw. proprioreceptory) w krańcowych zakresach ruchu w stawie, pobudzają informację aferentną, niezbędną do wywołania napięcia odpowiednich grup mięśniowych co zwiększa stabilność stawów i równowagę pacjenta. Dobór stopnia trudności ćwiczenia–niestabilności podłoża, jest indywidualny dla każdego pacjenta. Dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna (biofeedback) jest ważnym elementem procesu reedukacji nerwowo–mięśniowej oraz kontroli postawy i równowagi.